ประกันคุณภาพ

2560

2559

 1. KM Committee คำสั่งที่ 009-2559 แต่งตั้งอนุกรรมการจัดการองค์ความรู้
 2. แผนการจัดการความรู้ 2559
 3. โครงการโรงแรมกีฬา:นักกีฬาสหพันธ์กีฬาโทรวล์บอล
 4. โครงการโรงแรมกีฬา:นักกีฬาสโมสรฟุตบอลไทยฮอนด้า ลาดกระบัง เยาวชน อายุ 14 ปี
 5. การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ ตลอดปีการศึกษา 2559 (6 ครั้ง)
 6. โครงการ เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย Menuscript
 7. สรุปการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง เทคนิค เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ / นานาชาติ
 8. สรุปการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการโรงแรม โรงแรมกีฬาและการบูรณาการกับการเรียนการสอน
 9. poster u.s. college sport camp 2016
 10. 3 Simple steps for KBU Sport hotel management
 11. 4 Simple steps : How to write a menuscript for publication

2558


fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration