บุคลากรคณะ

คณบดี
ผศ.ดร.เฉลิม ชัยวัชรภรณ์


รองคณบดี
อาจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส

ที่ปรึกษา
ดร.เสนีย์ สุวรรณดีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.ดร.ศิลปชัย สุวรรณธาดา

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ ดร.นนชัย ศานติบุตร

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

อาจารย์กฤษดา มณีขาว


อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ์

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์พรชัย ลีน้อย

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ปฐมพร สมบัติทวี

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ชาคริต วรประทีป


อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์พงศักดิ์ เชิงขุนทด

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

รศ.สุเมธ แก้วแพรก

อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ไพจิตรา ศรีวิเศษ
เลขานุการคณะ
อาจารย์ไพจิตรา ศรีวิเศษ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นายพัชรศักดิ์ จันทรชาลี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นางสาวอุษา ศรีไชยา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นางสาวฉวีวรรณ เอ้งฉ้วน
แม่บ้าน
นางพยงค์ รังสี


fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration