เกี่ยวกับคณะ

ปรัชญา

การกีฬาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี (Sports for Quality of Life)

ปณิธาน

มแหล่งสร้างคน สร้างคุณภาพ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพและการแข่งขันกีฬาสู่สังคม

พันธกิจ

  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติการเชิงรุก(Proactive Practitioner) สามารถทำงานในสังคมพลวัตและกลุ่มประเทศเอเชีย (Asian) ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อการแข่งขัน (SPORT KASEM)
  • มุ่งพัฒนาสาขาวิชาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในเอเชีย (Asian Recognition) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ ที่สร้างสรรค์เป็นทางเลือกให้กับสังคม
  • มุ่งเน้นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมเพื่อดารงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติให้สอดคล้องกับปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ บริหารระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานที่วางไว้อย่างจริงจัง

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration