ข่าว

ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดแข่งขันแบดมินตันเพื่อการกุศล “SPORTS SCIENCE KASEM CUP 2019”
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดแข่งขันแบดมินตันเพื่อการกุศล “SPORTS SCIENCE KASEM CUP 2019”

สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้มีตั้งใจที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารและการจัดการการกีฬา เพื่อสามารถนำมาปรับใช้กับสถานการณ์ด้านการจัดการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ......

อ่านต่อ...

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ “เครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา”
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ “เครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา”

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำโดยอาจารย์ปฐมพร สมบัติทวี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน 55 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เป็นกิจกรรมที่เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั่วประเทศ จำนวน 14 สถาบัน......

อ่านต่อ...
เด็กวิทย์-กีฬา อบรมการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR &BLS)
เด็กวิทย์-กีฬา อบรมการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR &BLS)

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดโครงการเสริมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR &BLS) สำหรับนักศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่สนใจเข้าอบรม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการช่วยชีวิต และสามารถใช้เครื่องกระตุกหัวใจ(AED) อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริง...

อ่านต่อ...
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดงาน Good Bye Senior 2019
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดงาน Good Bye Senior 2019

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดกิจกรรม Good Bye Senior 2019 ภายใต้ Theme “Blue jeans Party” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดขึ้นเพื่อเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังสำเร็จการศึกษา ได้มีโอกาสสังสรรค์กับรุ่นพี่ และถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการเรียน......

อ่านต่อ...


fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration